Uppförandekod

 

1. Invite Europe AB:s uppförandekod gäller inte bara för Invite utan även för samtliga av Invites leverantörer. Vår ambition är att bedriva affärer på ett ansvarstagande och förnuftigt sätt för både människan och miljön.

2. Invite och våra leverantörer skall alltid följa nationella lagar och arbeta för att hälsa, miljö och säkerhet prioriteras.

3. Skriftliga anställningsavtal till alla anställda!

4. Lika lön för alla, för arbete av lika värde! Minimikrav är den nationellt lagstadgade minimilönen. Lönen skall betalas regelbundet. Övertidsarbete ersätts enligt arbetstidslagen. Arbetet får ej överskrida den nationellt lagliga gränsen för arbetstid.

5. Tvångsarbete av någon art accepteras inte. Ej heller barnarbete. Invite Europe arbetar för att inga personer under 18 år arbetar hos någon av våra leverantörer.

6. Anställda har rätt att fritt bilda och ansluta sig till egna organisationer som representerar deras intressen.

7. Invite tar avstånd från all diskriminering av någon art, t.ex hudfärg, kön, sexuell läggning osv.

8. Arbetsmiljön skall vara säker och hygienisk samt följa nationell lagstiftning.

9. Invite Europe är emot all korruption och bestickning.

10. Kontroller och uppföljning av Invite Europes leverantörer utförs både av Invite Europe samt även anlitade personer på uppdrag av Invite Europe. Överträdande av uppförandekoden kan medföra att samarbetet avslutas omgående.

 

Stefan Gustavsson, VD